Privacyverklaring

1. Inleiding

Green Energy Park VZW, gevestigd te Z1. Researchpark 160, 1731 Zellik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alle informatie die wordt opgeslagen, wordt als vertrouwelijk behandeld.

Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor bevoegd personeel. Green Energy Park VZW neemt  de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@greenenergypark.be.

Contactgegevens:
 • https://www.greenenergypark.be
 • Z1. Researchpark 160
 • 1731 Zellik

Inne Peersman is de Functionaris Gegevensbescherming van Green Energy Park. Zij is te bereiken via  info@greenenergypark.be

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen & verwerken

2.1 Algemeen

De volgende secties van dit privacybeleid behandelen de bijzonderheden van alle groepen van dewelke Green Energy Park VZW gegevens verzameld.

2.2 Websitebezoekers & klanten

Door gebruik te maken van onze diensten en/of omdat u bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven.

Als u het niet eens bent met de voorwaarden zoals deze in dit privacybeleid zijn beschreven, raden we u aan om geen verder beroep te doen op onze diensten. Green Energy Park VZW kan mogelijks informatie van haar websitebezoekers en/of klanten verzamelen, registreren & analyseren. Green Energy Park VZW kan bovendien alle persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt verzamelen en verwerken.

Wij kunnen cookies gebruiken om uw surfervaring te verbeteren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Taal
 • Aanspreektitel
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
2.2.1 Delen van persoonsgegevens

Green Energy Park VZW gebruikt de verzamelde gegevens om met websitebezoekers en/of klanten te communiceren & om haar website te verbeteren door te analyseren hoe bezoekers navigeren op onze website. We kunnen dergelijke informatie ook delen met aannemers of leveranciers van diensten om een gevraagde dienst aan te bieden of om het surfgedrag op onze website te analyseren.

2.2.2 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Green Energy Park VZW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker en/of respondent ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  info@greenenergypark.be, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Green Energy Park VZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Gegevens met betrekking tot websitebezoek zullen nooit langer worden bijgehouden dan 1 jaar.
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen zijn wij verplicht om facturatiegegevens van onze klanten maximaal 10 jaar bij te houden.

Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard slechts beperkt toegankelijk.

Bepaalde klantengegevens kunnen gedurende een periode van 5 jaar na beëindiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen en om deze op de hoogte te houden van ontwikkelingen in verband met de dienstverlening binnen Green Energy Park VZW, tenzij de klant hier niet mee akkoord gaat zoals voorts beschreven in punt 6.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Green Energy Park VZW deelt uw persoonsgegevens enkel en alleen met derden als dit noodzakelijk is binnen de samenwerking met Green Energy Park VZW en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Green Energy Park VZW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@greenenergypark.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) & rijksregisternummer. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Green Energy Park VZW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact

Scroll naar boven